Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Co należy wiedzieć o przemocy w rodzinie ?

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 

Jakie formy przyjnuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp.,
 • przemoc seksualna, na przykład wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

Gdzie szukać pomocy?

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA

Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"

telefon 22 668-70-00

Poradnia działa 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści: psycholodzy i prawnicy.


Osoby uwikłane w problematykę:

 • alkoholową,
 • narkomanię,
 • przemoc domową

z terenu powiatu radzyńskiego mogą korzystać z usług następujących instytucji:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim
  ulica Lubelska 5
  telefon (83) 352 72 66
  e-mail: pcpr.radzyn@pra.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  ulica Warszawska 32
  telefon (83) 413 17 64
  e-mail: mopsradzyn@poczta.fm
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
  ulica Warszawska 32
  telefon (83) 413 18 12, 413 18 13
  e-mail: gops@radzynpodlaski.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
  ulica Lubelska 5
  telefon  (83) 372 26 21
  e-mail: gopskakolewnica@poczta.onet.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanie- Majoracie
  Ulan- Majorat 57
  telefon (83) 351 80 91 wew. 31
  e-mailulan-majorat@ops.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
  ulica II Armii Wojska Pplskiego 41
  telefon (081) 857 42 77
  e-mail: gops@borkiradzynskie.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach
  telefon Zamkowa 21
  ulica  (83) 351 30 78 
  e-mailgospczemierniki@poczta.onet.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu
  ulica Radzyńska 2
  telefon (83) 353 07 59, (83) 353 03 48
  e-mailgops@wohyn.home.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce
  ulica I Armii Wojska Polskiego 13
  telefon (83) 353 54 81
  e-mail: komarowka@ops.pl
 • Oddział Terapii Uzależnień przy SP ZOZ Radzyń Podlaski
  ulica Wisznicka 111
  telefon (83) 413 23 57
 • Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
  ulica Warszawska 100 a
  telefon (83) 351 22 10
 • Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim
  ulica Wyszyńskiego 5
  telefon (83) 313 35 00
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
  ulica Wyszyńskiego 5
  telefon (83) 313 30 01

Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

 • Stowarzyszenie Osób Współuzależnionych i Doświadczających Przemocy w Rodzinie "NADZIEJA"
  21-300 Radzyń Podlaski ulica Bulwary 12A (przy Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy)
  telefon (83) 352 80 29
 • Klub Abstynenta "STOP"
  21-300 Radzyń Podlaski ulica Jana Pawła II 4

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestepstwem:

 • Telefon alarmowy 112 – całodobowo

 • Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

Powrót na górę strony