Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim

Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jednostki.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Piotr Mucha, adres poczty elektronicznej rzecznik.kppradzynpodlaski@lu.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 81 422 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Warszawskiej 100A. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy i numerem budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

W holu głównym znajduję się recepcja oraz stanowisko dyżurnego. Dyżurny obsługuje interesantów oraz powiadamia policjanta lub pracownika Policji o oczekującym interesancie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza lub pracownika Komendy Powiatowej Policji (osoby wprowadzającej) po uprzednim wpisaniu przez dyżurnego do książki osób odwiedzających i wydaniu przepustki. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Interesanci mogę być obsłużeni w holu, w głównym wejściu do budynku.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W budynku znajduje się winda. Toaleta dla interesantów znajduję się w holu głównym na paterze po prawej stronie od wejścia głównego. Toalety w budynku przystosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózku. Przed budynkiem, na parkingu dla interesantów od ulicy Warszawskiej wyznaczono dwa miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek wyposażony został w tablice informujące o drogach ewakuacji (w postaci piktogramów).

W budynku istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu migowego online, z wykorzystaniem terminali DX80.

Połączenie z Policją, z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online, możliwe jest także poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony internetowej: e-uslugi.

Powrót na górę strony