Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Data publikacji 04.09.2023

Wymagane dokumenty

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - wzór podania

 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - druk

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopie świadecta pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopia książeczki wojskowej  (nalezy posiadać  wpis o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową),

 • oświadczenia (druki na dole strony)

 • dowód osobisty (do wglądu).

 

Ponadto, kandydat do służby, który posiada:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych,

 • prawo jazdy kategorii: A, C, C+E,

 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,

 • uprawnienia ratownika wodnego,

 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej,

 • uprawnienia instruktora sportów walki ( np.: zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości (zgodnie z załącznikiem nr 13),

 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości (zgodnie z załącznikiem nr 13),

 

     ze względu na dodatkpową punktację winien przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane  umiejętności i kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu) .

 

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego - (obowiązuje od dnia 31 marca 2023 roku)

Zapoznaj się z załącznikiem dotyczącym przyznawanych punktów za preferencje - (obowiązujje od dnia 31 marca 2023 roku)

 

Druki wymagane przy sładaniu dokumentów:

Kwetionariusz osobowy

Oświadczenie - dyscyplina służbowa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie dokumentów elektronicznie

 

Dane adresowe:

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

ul. Narutowicza 73, 20 – 019 Lublin

tel. 47 811-46-55

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby wymaganych dokumentów ( § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r., poz. 606).

Powrót na górę strony